ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJU „GDPR“

Podmínky zpracování osobních údajů
 
I. Předmět úpravy
1. Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů.
2. Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

II. Správce osobních údajů
1. Správcem osobních údajů je Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) IČ: 11502908, se sídlem: Nádražní 164/99, 69141 Břeclav (dále jen „Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) “).
2. Společnost je možné kontaktovat písemně na adrese Nádražní 164/99, 69141 Břeclav, elektronicky prostřednictvím emailu info@strechybartosik.cz, nebo prostřednictvím přidělených obchodních zástupců.

III. Účely zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:
– plnění povinností vyplývajících ze smluv;
– plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
– komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv;
– zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
– pořádání obchodních akcí a školení;
– vymáhání právních povinností;
– sledování změn ve veřejných rejstřících vč. insolvenčního rejstříku;
– zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:
– Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, IČ, DIČ, firma, pozice ve firmě
– Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy
– Údaje o odborném zaměření: povolání, odborná specializace
– Údaje o využívání internetových služeb: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce, a identifikátory cookies
– Další údaje: číslo účtu, přehled obchodování, případně údaje související s vymáháním pohledávek (přehled exekucí, majetku)
2. Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává.

V. Zasílání obchodních sdělení
1. Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání Firmy Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav)
2. Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení kliknutím na odkaz v emailu nebo na kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.
3. Pokud zákazník vyjádřil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení před účinností těchto podmínek, nebudou obchodní sdělení ani nadále zasílána.
4. Zasílání obchodních sdělení lze obnovit kontaktováním svého obchodního zástupce nebo na dalších kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.

VI. Příjemci osobních údajů
1. Osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem, které jsou úzce propojeny s firmou Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) – zejména společnostem se společnou mateřskou společností, a akcionáři nebo společnostem dceřiným a účetní spracovatelskou firmou. V rámci těchto společností je zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s právními předpisy.
2. K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:
– poskytovatel služby zasílání obchodních sdělení;
– daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti;
– dopravci;
– osoby zajišťující monitoring společností a fyzických osob, např. změn v insolvenčním a obchodním rejstříku;
– správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů.
3. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.
4. Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VII. Důvody zpracování
1. Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
– oprávněný zájem;
– plnění smlouvy;
– plnění právní povinnosti;
– platný souhlas se zpracováním osobních údajů.
2. Oprávněný zájem Firmi Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
– Ochrana důležitých práv Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv, vč. ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka;
– Ochrana majetku Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav).;
– Vymáhání případných pohledávek;
– Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb;

VIII. Další informace
1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.
2. Firma Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav) bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
3. V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.
4. Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v čl. II těchto podmínek, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
5. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6. Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů, a to u svého obchodního zástupce nebo na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.
7. Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
8. Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobním údajům, které může uplatnit u svého obchodního zástupce nebo na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.

IX. Cookies
1. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.
2. Užíváním webových stránek našeho firmy – obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

X. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.
2. Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 29.01..2022.

Firma :Dušan Bartošík (Střechy Bartošík Břeclav)
Nádražní 1264/99
69141 Břeclav
IČ 11502908
TEL. +420777653434 info@strechybartosik.cz